Salg- & Leveringsbetingelser

1. Anvendelse: 

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem ametsis, cvr-nr. 30541359 og ametsis' erhvervskunder vedr. salg og levering af køkkenartikler, tasker, lys mm. Gælder alle køb foretaget ved ametsis eller via vores webshop. 

2. Aftalegrundlag:

Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, sker leverancer på grundlag af nedenstående generelle leveringsbetingelser. 

3. Nye kunder: 

Alle nye kunder hos ametsis kreditvurderes før første ordre. Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af ametsis' bogholderi mht. evt. kreditforsikring. De første 2 fakturaer skal betales forud for efterfølgende kredit på 14 dage netto. 

4. Priser & fragt: 

 Alle priser på webshoppen er angivet i danske kroner eksklusiv moms. Der tages forbehold for prisændringer. Rabat efter aftale – bruttopriser ses direkte på webshoppen og gælder for hele kolli som angivet. 

 

  • Ordrer leveres normalt inden for 48 timer i DK.    
  • Ordrer over kr. 3600,- er fragtfrit leveret i DK.       
  • Ordrer under kr. 3600,- tillægges et fragtgebyr på kr. 125,-       
  • Paller leveres normalt som engangspaller. Faktureres til kr. 60,- pr. stk. ex. moms.       

 

Postpakker sendes med GLS. For virksomheder uden normal åbningstid, er det et krav, at man har en fuldmagtaftale med GLS, ellers vil vi ved forgæves levering opkræve et håndteringsgebyr på kr. 125,-. Alternativt kan pakken sendes til pakkeshop. 

5. Forbehold: 

ametsis tager forbehold for fejl (tryk/tastefejl) og mangler i priser, beskrivelser og billeder samt for udsolgte varer. ametsis har sin fulde ret til at ændre priser og beskrivelser med 1 måneds varsling. Udsolgte varer eftersendes IKKE, men skal genbestilles. 

6. Betaling: 

Alle priser er netto 14 dage ved varens modtagelse, hvis andet ikke er aftalt. Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes rykkerskrivelse pålagt gebyr DKK 100,- samt rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. 

7. Ejendomsforbehold:

I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salget for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver ametsis ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt. 

8. Reklamation: 

Ved B2B salg er der ikke nogen fortrydelsesret. Efter købet er gennemført betegnes det som en accepteret aftale. Der ydes reklamationsret ud fra gældende købelov. Reklamation fra privatkunden skal ske gennem forhandleren. Det er forhandlerens ansvar at reklamere over produktet til ametsis. Reklamationsretten dækker kun for materiale- og fabrikationsfejl og ikke skader, der opstår som følger af slitage, forkert behandling, manglende vedligeholdelse o. lign. Konstateres der fejl på varen, skal det dokumenteres til ametsis evt. ved mail med vedhæftet foto. Henvendelse til ametsis' kundeservice på mail: info@ametsis.dk

Følgende skader krediteres ikke:

 

  • Skader, der er sket under forsendelsen til forbrugeren – det forventes herfra at varerne er forsvarligt pakket, så der ikke opstår skader som eks. ridser og brud. Vi forventer, at forhandleren sender med fyld i kassen, som går mellem produkterne, og mellem produkter og forsendelseskasse - eks. bobleplast, sammenkrøllet papir/folie eller anden materiale, der udgør beskyttende lag.
  • Skader, som er sket under forhandlerens håndtering – eks. knivmærker i låg efter brug af kniv til åbning af kasser, påkørsler med truck, vandskader osv.
  • Hvis forhandler mener, der er tale om en støbefejl, skal produkterne returneres til os i original emballage (dvs. hele kolli) før der kan krediteres, da vi skal vurdere reklamationen og evt. sende produkterne videre til fabrikken.   

 

 Alle kolli vi modtager fra vores fabrikanter, bliver kontrolleret for brud eller skader og på samme måde forventer vi, at forhandlerne kontrollerer varerne, inden de sender dem til slutkunden. På den måde opnår vi bedst tilfredse slutkunder. 

9. Leveringstid: 

Levering af ordrer tilstræbes at ske indenfor 48 timer fra ordren er modtaget og registreret hos ametsis. ametsis påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger opstået som følge af leveringens forsinkelse, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af ametsis. Køber er ved afgivelse af specialordrer forpligtet til at modtage det købte op til 3 mdr. efter den aftalte leveringstid. Ved leveringstid forstås den tid, der går fra kundens accept af ordrebekræftelsen, indeholdende de af ametsis bekræftede specifikationer, til levering sker. Ændres nogen specifikation på ordren i forhold til ordrebekræftelsen, ændres leveringstidspunktet og ny leveringstid fremsendes til kunden. Selv hvis salgsgenstanden ikke er en masseproduceret vare, men en specielt fremstillet vare, hæfter ametsis ikke for forsinkelser uden udtrykkelig skriftlig aftale. 

10. Mangler: 

Reklamationer skal ske straks ved varens modtagelse for synlige mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. Ved rettidig reklamation over mangler foretager ametsis afhjælpning om levering eller forholdsmæssigt afslag. Eventuel afhjælpning af mangler via tredjemand må kun ske efter forudgående skriftlig accept fra ametsis' side. ametsis hæfter ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab overfor tredjemand, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede. 

11. Transportskader:

Kunden skal ved modtagelse af varerne kontrollere disse for fejl, mangler og skader. Er der synlige fejl, mangler eller skader på varerne eller mistanke herom, tages der forbehold for dette på fragtbrevet, som efterfølgende kvitteres af chaufføren. Kopi af kvitteret fragtbrev samt mail med information om skaden, hvilke varer og hvor mange, sendes straks til ametsis efter skaden er opdaget. Er der ikke taget forbehold på fragtbrev, mister man retten til at reklamere. Beskadigede varer må kun returneres til ametsis efter skriftlig aftale. 

12. Produktansvar:

ametsis er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra ametsis side. ametsis hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

13. Returnering:

Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud indgået aftale med ametsis. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Andre varer kan efter nærmere skriftlig aftale med ametsis returneres mod fradrag på 25 % af købsprisen og omkostninger forbundet med returneringen afholdes af køber. Det samme gælder efterkravs forsendelser som ikke indløses. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres varen uden forud indgået aftale med ametsis, vil varen blive returneret til køber for købers regning og risiko. 

14. Aftalens ophør:

Aftaler ophører i alle tilfælde af kundens virksomhedsophør, betalingsstandsning, rekonstruktion eller konkurs. ametsis forbeholder sig retten til at udtræde af aftalen, såfremt kunden bliver opkøbt, overdraget, fusioneret eller kommer i restance. 

15. Fortrolighed:

Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge ametsis' erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 

16. Personoplysninger:

I forbindelse med løft af opgaver modtager ametsis persondata fra kunden. Personoplysningerne registreres og lagres af ametsis som led i aftalen om, at levere de aftalte ydelser. I det tilfælde, at opgaver bliver løst af en anden vognmand, som er bestilt af ametsis, vil kundens persondata blive overført til vognmanden, dette for at sikre korrekt levering. Med hensyn til oplysning om behandling af persondata henvises til persondatapolitikken på ametsis hjemmeside:### I forhold til fremmede vognmænd, så sker der ligeledes registrering og lagring af persondata for blandt andet at sikre korrekt betaling og kommunikation. 

17. Force majeure: 

I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning hos leverandørerne, tillige med krig, blokade, karantæne, ildsvåde, is, epidemier, pirateri, trafikforstyrrelser i øvrigt, ulykkestilfælde, havari eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes transport til leveringsstedet, er leverandøren fri for ansvar så længe hindringen består.

 18. Lovvalg og værneting: 

Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret og ved ametsis’ hjemting, som er Retten i Næstved.